Dosljedan stav Japana o teritorijalnoj suverenosti otočja Takeshima

U svjetlu povijesnih činjenica i temeljem međunarodnog prava, Takeshima je neosporno sastavni dio teritorija Japana.

Republika Koreja okupirala je otočje Takeshima bez uporišta u međunarodnom pravu. Sve mjere koje Republika Koreja poduzima po pitanju Takeshime, a temeljem takve nezakonite okupacije, nemaju pravnu osnovu.

Japan će nastaviti s traženjem rješenja spora teritorijalne suverenosti nad Takeshimom temeljem međunarodnog prava mirnim putem.

Napomena: Republika Koreja nikad nije predstavila ikakve jasne temelje za svoje tvrdnje da je efektivno kontrolirala Takeshimu prije japanske efektivne kontrole nad tim otočjem i reafirmacije japanskog teritorijalnog suvereniteta 1905. godine.

 


Lokacija

 


Okolno područje

 


Detaljna mapa