Hrvatski sabor ratificirao Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana (SPA)

13. prosinca Hrvatski sabor usvojio je zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana (SPA). Sporazum je pravna osnova za jačanje strateškog partnerstva između Japana i Europske unije te njezinih država članica u svim područjima života. Tekst i nacrt Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana možete pronaći ovdje. Tekst na hrvatskom možete pronaći ovdje.


Sporazum su potpisali g. Shinzo Abe, premijer Japana, Nj.E. g. Donald Tusk, predsjednik Europskog vijeća i Nj.E. g. Jean-Claude Junker, predsjednik Europske komisije, prilikom summita Europske unije i Japana održanog u srpnju 2018. godine. Japan je obavijestio EU o ratifikaciji Japana u prosincu 2018. godine.

Ratifikacija od strane Europske unije i njezinih država članica nužna je kako bi Sporazum o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana stupio na snagu. Do prosinca 2019. godine, deset država članica EU-a ratificiralo je Sporazum te se očekuje da će Hrvatska biti jedanaesta.


Prije njegova stupanja na snagu, sukladno Sporazumu, Japan i Europska unija primjenjivat će neke odredbe Sporazuma. S tim u skladu, prva sjednica Zajedničkog odbora Japana i Europske unije za SPA održana je u Tokiju u ožujku 2019. godine.


Sklapanje Sporazuma o strateškom partnerstvu između Europske unije i Japana (SPA) doprinijet će daljnjem unaprjeđenju bliskih odnosa između Japana i Europske unije te Hrvatske koja će, kao najmlađa država članica, predsjedati Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine.

 

 

 

 

Croatian Parliament ratified the Japan-EU Strategic Partnership Agreement(SPA)

 

On December 13, Croatian Parliament passed the law on ratification of the Japan-EU Strategic Partnership Agreement(SPA). The Japan-EU SPA is a legal basis for strengthening partnership between Japan and the EU as well as its Member States in all walks of life. The text and outline of the Japan-EU SPA can be found here.


The agreement was signed by H.E. Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan, H.E. Mr. Donald Tusk, European Council President, and H.E. Mr. Jean-Claude Junker, European Commission President, on the occasion of the Japan-EU Summit in July 2018. Japan notified the EU of Japan’s completion of ratification in December 2018. For entry into force of the Japan-EU SPA, the conclusions by the EU and its all Member States are required, as of December 2019, 10 Member States have ratified the agreement, Croatia expected to be the eleventh.


Pending its entry into force, in accordance with the Agreement, Japan and the EU shall apply some provisions of the Agreement. Thus the first Joint Committee of the Japan-EU SPA was held in Tokyo in March, 2019.


The conclusion of Japan-EU SPA will contribute to further enhancing the close relationship between Japan and the EU, and Croatia, as its youngest member state and Presidency of the Council of the European Union in January-June 2020.